Warunki składania reklamacji

Data zarejestrowania reklamacji, to data jej poprawnego zgłoszenia wraz z wymagaynymi załącznikami.
Aby reklamacja została rozpatrzona, konieczne jest dołączenie dowodu zakupu produktu /skan paragonu lub faktury/ oraz zdjęć zgłaszanej wady.
Zgłoszenia reklamacyjnie, które nie zawierają wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

WARUNKI GWARANCJI REA
1. Gwarancja dotyczy wad fabrycznych i wad materiału zakupionego artykułu i wynosi 24 miesiące.
2. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania zakupu wyrobu. Podstawą gwarancji jest dostarczenie przez zgłaszającego paragonu lub faktury, jako dowodu zakupu konkretnego towaru. Karta gwarancyjna musi zostać potwierdzona przez sprzedawcę w dniu zakupu /podpis, pieczęć sklepu z datą sprzedaży/, w przeciwnym przypadku jest ona nieważna.
3. Gwarancja nie obejmuje:
a. wyrobów zakupionych jako używane /np. z ekspozycji/;
b. uszkodzeń mechanicznych i termicznych wyrobów /otarcia, wygięcia, pęknięcia, zarysowania itp./ powstałych na skutek niewłaściwego obchodzenia się z produktem oraz niewłaściwego użytkowania;
c. części ulegających zużyciu podczas normalnego użytkowania /rolki, uszczelki, perlatory/;
d. czynności związanych niewłaściwą z konserwacją, czyszczeniem i regulacją produktu opisanych w instrukcji obsługi;
e. wad i uszkodzeń spowodowanych:
- montażem niezgodnym z instrukcją montażu i użytkowania załączoną przez producenta wyrobu,
- dokonywaniem samodzielnych napraw i przeróbek,
- wytrącaniem się osadów z użytkowanej wody i powstających wskutek tego uszkodzeń /zaleca się stosowanie odpowiednich filtrów/,
- nieodpowiednią pielęgnacją wyrobów np. stosowaniem do czyszczenia niewłaściwych środków chemicznych,
- niewłaściwą eksploatacją wyrobu tj. niezgodną z instrukcją użytkowania oraz przeznaczeniem produktu.
f. wyrobów z widoczną wadą, mimo której został przeprowadzony montaż.
4. W przypadku stwierdzenia wady należy zaprzestać użytkowania wyrobu w celu uniknięcia powstania większych szkód.
5. Towar będący przedmiotem reklamacji należy zachować do dyspozycji firmy Podlasiak Andrzej Cylwik Sp.k.. Nie udostępnienie towaru będącego przedmiotem reklamacji upoważnia firmę Podlasiak Andrzej Cylwik Sp.k. do odmowy uznania reklamacji.
6. W każdym przypadku wyrób udostępniony do naprawy musi być czysty i zgodny z podstawowymi wymaganiami higienicznymi.
7. W przypadku zasadnego zgłoszenia reklamacji firma Podlasiak Andrzej Cylwik Sp.k. zobowiązuje się do:
a. ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej poprawnego zgłoszenia;
b. dokonania naprawy w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 roboczych dni od daty uznania zgłoszenia reklamacyjnego przez serwis firmy Podlasiak Andrzej Cylwik Sp.k. w uzgodnionym z użytkownikiem terminie /w przypadku konieczności sprowadzenia lub wyprodukowania części termin ten może ulec wydłużeniu/;
c. wymiany towaru na wolny od wad, jeżeli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów.
8. Montaż produktów marki Rea powinien być przeprowadzony zgodnie ze sztuką,przez osoby mające doświadczenie praktyczne z zakresu instalacji armatury łazienkowej.
9. Firma Podlasiak Andrzej Cylwik Sp.k. w żadnym przypadku nie ponosi kosztów demontażu lub uszkodzenia elementów utrudniających dostęp do wyrobu /np. glazury, czy innych materiałów zastosowanych do obudowy wyrobu/. Montaż utrudniający dostęp do produktu jest niezgodny z instrukcją montażu.
10. Ingerencja lub dokonanie zmian konstrukcyjnych wyrobu przez osoby nieupoważnione przez firmę Podlasiak Andrzej Cylwik Sp.k. powodują wygaśnięcie gwarancji.
11. Gwarancja nie obejmuje przypadków, gdy w umowie zakupu lub innej umowie związanej z wyrobem sprzedawca zobowiązał się wobec nabywcy do świadczeń wykraczających poza ustalenia niniejszych warunków oraz regulację przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie.
12. Reklamacje wyrobów marki Rea należy zgłaszać pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio u sprzedawcy towaru.
13. Roszczenia gwarancyjne można zgłaszać tylko za okazaniem dowodu zakupu w postaci paragonu lub faktury zakupu.
14. W przypadku zgubienia karty gwarancyjnej producent nie wystawia duplikatu.
15. Jeśli do ustalenia zasadności gwarancji potrzebna jest wizyta Serwisu termin naprawy liczy się od daty dokonania oględzin. Termin dokonania oględzin nie może być dłuższy niż 14 roboczych dni od daty otrzymania przez firmę Podlasiak Andrzej Cylwik Sp.k. pisemnego zgłoszenia.
16. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Serwisu, firma Podlasiak Andrzej Cylwik Sp.k. zastrzega sobie prawo dochodzenia zwrotu poniesionych kosztów.

W przypadku sprzedaży konsumenckiej niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową w odrębnych przepisach.